Få siden læst højt
AA Tekststørrelse
- +

Hvad er Tourettes syndrom?

Tourettes syndrom er en kompleks neurobiologisk tilstand, som skyldes en forstyrrelse i hjernens signalstoffer og medfører motoriske tics. Tics er ufrivillige motoriske bevægelser, ligesom det også kan indebære ufrivillige lyde, som man kalder vokale tics. Det kan f.eks. være pift, grynt eller rømmen. Derudover medfører Tourettes syndrom ofte koncentrationsbesvær, hyperaktivitet, tvangstanker og -handlinger samt sensitivitet over for sanseindtryk, f.eks. udefrakommende lyde. Nogle kan styre deres lyde, når de er sammen med andre, f.eks. på indkøb eller i biografen. Det kræver dog meget energi at holde lyde tilbage og kan derfor virke udtrættende for personen. Andre lader tics og lyde komme ud uden at tænke over det. Mange med Tourettes syndrom har uro i kroppen på grund af tics, og derfor kan mange have brug for at være fysisk aktive for at dæmpe denne uro.

Tics kan deles op i simple og komplekse:

  • De simple motoriske tics kan være øjenblinken, grimasser, trækken på skulderen, hovedkast, mavebevægelser, spark med benet, skub med læberne eller hurtige kast med dele af kroppen.
  • De komplekse motoriske tics kan være hoppen, klappen, berøring af andre eller sig selv, voldsom gestikuleren eller efterligning af andres bevægelser, mimik eller kropssprog.
  • De simple vokale tics kan være fløjten, piben, hosten, hakken, snøften, rømmen, brummelyde, skrig eller pusten.
  • De komplekse vokale tics kan være ord, fraser eller sætninger, der afbryder talestrømmen og giver indtryk af stammen, stærke seksuelle udtryk, papegøjetale og efterligning af andres sprog.

Hvis en person har tics, der er voldsomme for kroppen at udføre, f.eks. i nakke og skuldre, kan det give fysiske smerter, og man kan have behov for behandling og øvelser hos en fysioterapeut eller træner.

Mange med Tourettes syndrom oplever tillægsdiagnoser, hvoraf de mest almindelige er ADHD og OCD. Derudover kan depression og autismespektrumforstyrrelser også optræde sammen med Tourettes syndrom.


Tourettes syndrom i studierelaterede kontekster

Tourettes syndrom kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Nogle har simple motoriske tics, mens andre kan være meget besværede af komplekse vokale og motoriske tics i alle døgnets vågne timer. Nedenstående beskrivelser fokuserer på, hvilke generelle udfordringer og behov studerende med Tourettes syndrom kan opleve i forskellige studiekontekster. Du kan muligvis nikke genkendende til nogle af de nedenstående udfordringer, måske kan du ikke.

Du kan bruge dette materiale som inspiration til at sætte ord på, hvilke behov du har i forskellige situationer, så dine undervisere, vejledere og medstuderende bedre kan forstå dig og hjælpe med at gøre dit studieliv lettere. Husk at fokusere på dine erfaringer fra de gode perioder, dine ressourcer eller de positive ting i forbindelse med at læse en videregående uddannelse med netop din funktionsnedsættelse.

Studiestart

Når du starter på en ny uddannelse, kan det være en fordel for alle, hvis du fortæller, hvad det betyder for dig at have Tourettes syndrom. På den måde bliver dine medstuderende og undervisere bekendte med situationen og kan hjælpe med at tage hensyn. Det kan ligeledes være med til at nedbryde eventuelle fordomme, som studerende med Tourettes syndrom kan opleve.

Undervisningssituationer

Måske oplever du at undertrykke dine tics i undervisningen, fordi du ikke vil forstyrre. Hvis du undertrykker dine tics, kan det kræve så meget energi og anstrengelse, at du har svært ved at koncentrere dig om at følge med i undervisningen og det faglige indhold. Måske kan du også opleve, at dine tics kommer igen med større styrke, hvis du ikke har mere energi til at holde dem tilbage længere. Det kan være, at du oplever udfordringer med at udføre praktiske opgaver i undervisningen grundet simple og komplekse motoriske tics og derfor bruger lang tid på at udføre bestemte opgaver. Hvis der er risiko for at komme til skade i forbindelse med praktisk undervisning, kan du informere dine undervisere og medstuderende om, hvilke opgaver du måske har svært ved at gennemføre grundet bestemte tics.

Gruppearbejde

I gruppearbejde kan du måske opleve en trang til at undertrykke dine vokale tics for ikke at forstyrre arbejdet. Det kan være en god idé at tale med dine gruppe om, hvilke udfordringer og behov du har som følge af dit Tourettes syndrom. Det kan være med til at skabe et trygt og afslappet rum, hvor der er plads til dine tics og humor omkring det.

Selvstudie og forberedelse

Som studerende med Tourettes syndrom kan du måske opleve flere tics i travle perioder, ligesom afslappede perioder kan betyde færre tics. Det kan i den forbindelse være en fordel, hvis du planlægger og strukturerer dit pensum på en måde, så du mindsker travlhed op til eksamensperioder. Hvis du har svært ved at koncentrere dig, skabe overblik og fastholde motivation til den selvstændige forberedelse, kan du tage en snak med studievejledningen for at høre om mulighederne for at få hjælp til planlægning og strukturering, f.eks. specialpædagogisk støtte (SPS). Hvis du har synsudfordringer, kan du undersøge, om du kan blive medlem af det digitale bibliotek Nota og få adgang til dine studiebøger i et digitalt format. Din SPS-vejleder kan hjælpe dig med at undersøge, om du kan få en SPS-bevilling til Notas Studieservice.

Eksamen

Det kan være, at du oplever, at pressede situationer i forbindelse med eksaminer kan forværre dit Tourettes syndrom. Du bliver måske generet af dine tics i sådan en grad, at du har svært ved at deltage på samme vilkår som dine medstuderende i både skriftlige og mundtlige eksaminer. Det kan derfor være en hjælp for dig at kontakte din studievejleder for at undersøge mulighederne for dispensationer og særlige prøvevilkår til eksamen.

Praktik

Hvis du skal i praktik, kan det være en fordel, hvis du informerer praktikstedet om, hvad det vil sige at have Tourettes syndrom, og hvilke udfordringer det kan give dig i bestemte situationer. På den måde kan praktikken tilrettelægges mest hensigtsmæssigt, så du ikke oplever overbelastning. Tag evt. en snak med studie- eller SPS-vejledningen på din uddannelse om hvilke former for tilpasninger eller støtte, der er mulighed for under praktik.

Sociale aktiviteter

Det kan være, at du oplever at være begrænset og forstyrret af dit Tourettes syndrom i sociale sammenhænge. Måske kan du fremstå frembrusende og fylde meget i sociale sammenhænge på grund af dine tics. Det kan også være, at du derimod fremstår fraværende grundet depressive tvangstanker og -handlinger. Udefrakommende lyde og andre sanseindtryk kan også påvirke din lyst og dit overskud til at deltage i sociale aktiviteter. Hvis du fortæller, hvordan du kan reagere i sociale sammenhænge grundet dit Tourettes syndrom, kan dine medstuderende bedre forstå, hvorfor du måske trækker dig tilbage for at få en pause eller tager tidligere hjem.


Værd at vide

  • Vær opmærksom på, om det hele bliver lidt for livligt eller for svært at rumme. Det kan i disse situationer være vigtigt at finde ro og bare være dig selv. Undersøg gerne, om dit uddannelses- eller praktiksted har et stillerum til rådighed.
  • Overvej, om du vil fortælle om dit Tourettes syndrom til dine undervisere og medstuderende, så de kan forstå din situation og forstå, hvorfor du gør, som du gør.
  • Forsøg at planlægge pensum, så du undgår pressede perioder, der forstærker dine symptomer.
  • Overvej, om du som følge af din funktionsnedsættelse kan have behov for individuelle tilpasninger, hjælpemidler eller anden støtte i dit uddannelsesforløb. Kontakt din studie- eller SPS-vejleder for mere information om dine muligheder. Du kan også læse mere om SPS, dispensation, SU, handicaptillæg til SU, praktik og karriere.

Læs mere

Dansk Tourette Forening / www.tourette.dk