Få siden læst højt
AA Tekststørrelse
- +

Hvad er tinnitus og lydoverfølsomhed?

Tinnitus er en lyd, der oftest kun eksisterer inde i hovedet på den person, der hører den. Det er vigtigt at gøre sig klart, at tinnitus er et symptom og ikke en sygdom i sig selv. Tinnitus skyldes oftest et fejlagtigt nervesignal, der opstår et sted i høresystemet. Denne defekt gør, at der bliver sendt fejlsignal afsted til hjernen, der tolkes som lyd, f.eks. brummen, hylen, hvislen eller ringen, i hjernens hørecenter. Tinnitus er et almindeligt følgesymptom til hørenedsættelse, men kan også opstå alene, f.eks. i forbindelse med belastningsreaktioner såsom stress. Andre årsager til tinnitus kan skyldes piskesmæld og kraniebrud, visse former for medicin, spændinger i skulder-, hals- og kæbemuskler samt støjtraume.

Tinnitus kan ikke helbredes, men personer med tinnitus kan lære at håndtere deres tinnitus på en mere hensigtsmæssig måde, bl.a. ved hjælp af lydterapi samt samtaleterapi.

Lydoverfølsomhed (hyperacusis) er defineret ved nedsat tolerance over for almindelige dagligdagslyde, hvor hverdagslyde kan føles decideret smertefulde i ørerne eller hovedet. Lydoverfølsomhed skyldes i de fleste tilfælde en forandring i den måde, hjernen bearbejder lyd. Det er hjernens evne til at filtrere ligegyldig baggrundsstøj fra nyttige informationer, som er påvirket. Hjernens filterfunktion kan påvirkes af mange faktorer, f.eks. stress, angst, tinnitus og hørenedsættelse. Filterfunktionen påvirkes også ofte ved hjernerystelse og piskesmæld, og derfor kan lydoverfølsomhed opstå, selvom man ikke oplever andre lyd- eller høreproblemer. Lydoverfølsomhed ledsager ofte tinnitus, men kan også stå alene.

Lydoverfølsomhed behandles ved samtale-, adfærds- og/eller lydterapi, hvor personen bliver bedre til at håndtere sin følsomhed for lyde.

Mulige følgevirkninger ved tinnitus og lydoverfølsomhed kan bl.a. bestå i:

 • vanskeligheder med at få lyd nok til at forstå og samtidig undgå en kraftig, generende lyd
 • social isolation
 • problemer med at befinde sig i store grupper og støjende omgivelser, både i fritiden og studieliv
 • koncentrationsbesvær
 • mindre overskud
 • træthed
 • søvnbesvær
 • lav stresstærskel
 • følelsen af, at tilværelsen er uudholdelig (ved alvorlig tinnitus).

Tinnitus og lydoverfølsomhed i studierelaterede kontekster

Tinnitus og lydoverfølsomhed kan komme til udtryk på mange forskellige måder alt efter graden og forekomsten af dine symptomer, og hvilken videregående uddannelse du går på. Nedenstående beskrivelser fokuserer på, hvilke generelle udfordringer og behov studerende med tinnitus eller lydoverfølsomhed kan opleve i forskellige studiekontekster. Du kan muligvis nikke genkendende til nogle af de nedenstående udfordringer, måske kan du ikke.

Du kan bruge dette materiale som inspiration til at sætte ord på, hvad du har behov for i forskellige situationer, så dine undervisere, vejledere og medstuderende bedre kan forstå dig og hjælpe med at gøre dit studieliv lettere. Husk også at fokusere på dine erfaringer fra de gode perioder, dine ressourcer og de positive ting ved at gå på en videregående uddannelse med din funktionsnedsættelse.

Undervisningssituationer

Som studerende med tinnitus kan det være, at du oplever, at din funktionsnedsættelse forstyrrer din lydopfattelse og bevirker, at du har svært ved at koncentrere dig. Måske betyder det, at du har svært ved at koncentrere dig til undervisning og lytte i længere tid ad gangen. Som studerende med lydoverfølsomhed kan det være, at du oplever, at meget generende lyde giver en følelse af belastning i de situationer, du befinder dig i. Det kan f.eks. være i store forsamlinger eller støjende omgivelser, som undervisningssituationer i nogle tilfælde kan være. Det kan måske være relevant at undersøge, hvordan du kan sikre dig gode muligheder for deltagelse. Du kan gøre dine undervisere opmærksomme på, at online, praktisk eller teoretisk undervisning kræver god akustik og ikke for meget baggrundsstøj, da det kan påvirke dit udbytte af undervisningen.

Gruppearbejde

Du kan muligvis have en følelse af, at det kræver tilvænning og energi at abstrahere fra din tinnitus, og at du derfor oplever at have mindre overskud. Som studerende med tinnitus og/eller lydoverfølsomhed kan det være, at gruppearbejde opleves som en fordel, da baggrundsstøj og støj generelt er væsentligt lavere og bedre kan kontrolleres, og kommunikationen kan foregå mere hensigtsmæssigt. Det kan være en fordel for dig at fortælle dine medstuderende om din funktionsnedsættelse, og hvilke udfordringer du oplever. På den måde kan gruppen forstå din situation og tage hensyn ved at tilrettelægge arbejdet mere hensigtsmæssigt.

Selvstudie og forberedelse

Nogle studerende med tinnitus og/eller lydoverfølsomhed oplever fordele ved at minimere pres og stress på studiet, da det mindsker deres symptomer. Det kan være, at du kan genkende, at du har mindre overskud og koncentration i pressede perioder. Det kan være en fordel for dig at dele opgavebelastningen ud over længere perioder, så du oplever mere fleksibilitet i omfanget af læsning og løsning af opgaver. Du kan kontakte studievejledningen på din uddannelse for at høre om dine muligheder for at få hjælp til at strukturere og planlægge dit studie.

Eksamen

For at have mulighed for at vise din faglige kunnen og undgå at blive påvirket for meget af din funktionsnedsættelse til eksamen, kan det være en fordel at undersøge dine muligheder for særlige prøvevilkår.

Praktik

Hvis du oplever mindre overskud, koncentrationsbesvær, eller at du hurtigere bliver stresset, kan det være en fordel at få hjælp i din praktiksøgning. Snak evt. med din studievejleder om dine muligheder for at få hjælp til processen.

Sociale aktiviteter

Når du befinder dig i store grupper eller støjende omgivelser, kan det være, at du oplever lyde som meget generende og får en følelse af belastning. Måske du trækker dig fra sociale aktiviteter, hvor der er risiko for meget støj. Nogle kan opleve, at deres tinnitus og/eller lydoverfølsomhed påvirker deres søvn, aktivitetsniveau og sociale lyst og samvær. Måske oplever du også, at det kan være svært for andre at forstå dine udfordringer. Overvej alligevel, om du har mod på at fortælle det til nogle af dine medstuderende, så de kan tage hensyn til dig og kan støtte dig.


Værd at vide

 • Overvej, om du vil være åben og tale med dine medstuderende om dine udfordringer og behov som følge af tinnitus og/eller lydoverfølsomhed, så de kan tage hensyn.
 • Det kan være en god idé at forsøge at strukturere dit studieliv, så der ikke kommer voldsomt pressede perioder. Pas på dig selv, og husk også at holde pauser i hverdagen på studiet.
 • Overvej, om du som følge af din funktionsnedsættelse kan have behov for individuelle tilpasninger, hjælpemidler eller anden støtte i dit uddannelsesforløb. Kontakt din studie- eller SPS-vejleder for mere information om dine muligheder. Du kan også læse mere om SPS, dispensation, SU, handicaptillæg til SU, praktik og karriere.

Læs mere

Høreforeningen / www.hoereforeningen.dk