Få siden læst højt
AA Tekststørrelse
- +

Hvad er psoriasis?

Psoriasis er en kronisk, autoimmun og inflammatorisk sygdom, som kan påvirke hele kroppen – og psyken. Symptomer på psoriasis er ofte røde, skællende udbrud af pletter. Der kan dog være stor variation i udtryk og sværhedsgrad fra person til person. Udslættet kan opstå alle steder på kroppen, men rammer typisk albuer, negle, ansigt, hårbund, baller og hænder. Psoriasis kan også ramme led, hvilket kaldes psoriasisgigt og resulterer i hævede, stive og ømme led (se også Gigt).

Psoriasis i huden inddeles i forskellige typer alt efter den måde, udslættet kommer til udtryk på: plague psoriasis (ca. 90 procent af alle tilfælde), dråbepsoriasis, invers psoriasis, neglepsoriasis, pustuløs psoriasis, hårbundspsoriasis og generaliseret pustuløs psoriasis. Derudover kategoriseres psoriasis i tre sværhedsgrader: mild, moderat og svær. Det estimeres, at 70 procent af dem, der bliver ramt af psoriasis, rammes i mild grad, 20 procent i moderat grad, og 10 procent i svær grad. Men selvom en person er kategoriseret med mild psoriasis, kan sygdommen alligevel have stor psykisk indflydelse.

Psoriasis blusser ofte op og dæmpes igen i perioder. Udbruddene opstår for det meste som følge af en form for fysisk eller psykisk overbelastning – en såkaldt trigger-faktor. Fysisk overbelastning kan f.eks. være hårdt slid på huden, typer af medicin eller infektioner. Ofte er det dog psykisk overbelastning, f.eks. stress eller psykisk udfordrende perioder, der får sygdommen til at blusse op. Behandlingen af psoriasis i hud og led varierer alt efter typen af psoriasis og sværhedsgraden, men kan i nogle tilfælde være intensiv og omfattende. Desuden kan flere af de præparater, som bruges til behandling af moderat til svær psoriasis, give en række bivirkninger såsom kvalme og træthed.


Psoriasis i studierelaterede kontekster

Psoriasis kan komme til udtryk på forskellige måder. Symptomerne kan variere over tid, og der kan være perioder med forværring og opblussen i sygdommen. Nedenstående beskrivelser fokuserer på, hvilke generelle udfordringer og behov studerende med psoriasis kan opleve i forskellige studiekontekster. Du kan muligvis nikke genkendende til nogle af de nedenstående udfordringer, måske kan du ikke.

Du kan bruge dette materiale som inspiration til at sætte ord på, hvad du har behov for i forskellige situationer, så dine undervisere, vejledere eller medstuderende bedre kan forstå dig og støtte dig i dit studieliv. Husk også at fokusere på dine erfaringer fra gode perioder, dine ressourcer og de positive ting ved at gå på en videregående uddannelse med netop din sygdom.

Undervisningssituationer

Hvis du har moderat til svær psoriasis, kan du måske have en del fravær fra undervisningen i forbindelse med udredning, behandling og hospitalsbesøg. Ved nogle typer af psoriasis kan smerter og kløe fylde meget og have indflydelse på dit aktivitetsniveau på studiet og i undervisningen. Måske kan du opleve træthed og manglende overskud, fordi din psoriasis eller bivirkninger fra behandling tærer på energien – særligt i perioder med udbrud, kan din nattesøvn måske også blive påvirket. Dette kan medføre, at du måske kan have svært ved at holde fokus i undervisningen, læse den samme mængde eller klare de samme opgaver som dine medstuderende.

Gruppearbejde

Du kan måske opleve, at gruppearbejde kan være udfordrende at deltage i grundet din psoriasis. I perioder med meget fravær eller manglende overskud kan det være, at du har svært ved at overholde deadlines eller aftaler, der er indgået i studiegruppesammenhænge. Hvis du føler dig anderledes eller misforstået af dine gruppemedlemmer, kan det være en hjælp at være åben og fortælle, hvordan din psoriasis påvirker dig i forskellige situationer. På den måde kan de bedre støtte dig og forstå, hvis du virker fraværende.

Selvstudie og forberedelse

I nogle perioder kan du måske lide af kløe, smerter, træthed, angst, depression og manglende overskud. Dette kan udfordre planlægning og strukturering af tid i forhold til din selvstændige forberedelse på studiet. Hvis du har svær psoriasis, som kræver medicinsk behandling eller medfører bivirkninger, kan det muligvis have indflydelse på din arbejdsintensitet og prioritering af tid. Du oplever f.eks. måske at have mindre tid eller overskud til fordybelse end dine medstuderende. Det kan være en god idé at afprøve nye studiestrategier, notatteknikker og holde hvilepauser.

Eksamen

Måske kan du opleve, at pressede eksamensperioder kan have en negativ indflydelse på din psoriasis og dermed øge risikoen for psoriasisudbrud. Det kan skyldes et øget pres på dig som studerende, hvor dit overskud og din mentale energi er mindre. Hvis du er inde i en dårlig periode, kan studievejledningen på din uddannelse fortælle mere om dine muligheder for dispensationer eller særlige prøvevilkår.

Praktik

Praktikforløb kan i visse erhverv være udfordrende, hvis du har psoriasis. F.eks. hvis du har psoriasis på hænderne, kan visse former for manuelt arbejde være udfordrende. I perioder med udbrud eller behandling kan du måske opleve at have fravær, nedsat arbejdstempo og begrænset effektivitet på grund af smerter samt manglende overskud og energi.

Hvis du har synlig psoriasis på hænder, i ansigtet eller andre steder på kroppen, kan det være, at du oplever psykiske udfordringer i forhold til at starte i et praktikforløb. Måske kan du opleve udfordrende spørgsmål, stigmatisering vedrørende sygdommen og andre uvante situationer. Du kan overveje, om du vil italesætte dine synlige udslæt eller have et svar parat, hvis der kommer spørgsmål om dit udslæt.

Sociale aktiviteter

Det kan muligvis være svært at deltage i sociale aktiviteter i perioder, hvor din psoriasis er forværret, og dit overskud er begrænset. Det kan også være, at du generelt oplever en tendens til stigmatisering grundet dine synlige udslæt, hvilket måske gør, at du får lyst til at trække dig fra fællesskabet. Det kan i den forbindelse evt. være en hjælp at være åben omkring din psoriasis, så dine medstuderende forstår, at det ikke kan overføres eller smitte.


Værd at vide

  • Vær gerne opmærksom på, om din psoriasis er velbehandlet, da velbehandlet psoriasis er vigtig for at kunne have et godt studieliv med sygdommen.
  • Overvej, om du vil være åben over for f.eks. studiegruppe og studievejleder om dine udfordringer. Sammen kan I måske finde ud af, hvordan du bedst kan tackle udsving i din psoriasis i forhold til opgaver og eksaminer.
  • Psoriasisforeningen har et netværk for unge kaldet PsoUng. Her kan du mødes og tale med andre unge i samme situation om f.eks. sygdom og studieliv.
  • Overvej, om du som følge af din funktionsnedsættelse kan have behov for individuelle tilpasninger, hjælpemidler eller anden støtte i dit uddannelsesforløb. Kontakt din studie- eller SPS-vejleder for mere information om dine muligheder. Du kan også læse mere om SPS, dispensation, SU, handicaptillæg til SU, praktik og karriere.

Læs mere

Psoriasisforeningen / www.psoriasis.dk