Få siden læst højt
AA Tekststørrelse
- +

Hvad er nyresygdomme?

Der findes mange forskellige nyresygdomme, og de kan variere i udtryk og sværhedsgrad. Nyrerne har mange livsvigtige funktioner, bl.a. rensning af blodet, styring af væske- og saltbalance samt udskilning af affaldsstoffer. Nedsat nyrefunktion medfører hel eller delvis svækkelse af disse funktioner. Man kan være født med en nyresygdom, men den kan også indtræffe senere i livet. Sygdommen kan opstå akut, men også som følge af f.eks. diabetes, betændelsestilstand eller forhøjet blodtryk. Overordnet er der to former for nyresygdomme: de kirurgiske og de medicinske. De kirurgiske nyresygdomme rammer oftest kun den ene nyre, mens de medicinske rammer begge. Ved de medicinske skelnes der mellem akut og kronisk sygdom. De fleste medicinske nyresygdomme medfører kronisk nyresvigt og nødvendiggør i visse tilfælde hyppige hospitalsbesøg, kontroller og dialysebehandlinger, der kan være meget tidskrævende. Eksempler på følgevirkninger ved nyresygdomme er udpræget og konstant træthed, kramper i arme og ben, kortåndethed, diarré, hudkløe, kvalme, ophobninger af væsker samt nedsat appetit. Mange af de personer, der er i dialyse eller har fået nyretransplantation, er desuden udfordrede af kognitive vanskeligheder i form af hukommelses- og koncentrationsbesvær.


Nyresygdomme i studierelaterede kontekster

At have en nyresygdom kan komme til udtryk på mange forskellige måder, alt efter hvilken form for nyresygdom du har, og hvilken videregående uddannelse du går på. Nedenstående fokuserer på, hvad det kan betyde at have en nyresygdom, og hvilke generelle udfordringer og behov studerende med nyresygdomme kan opleve i forskellige studiekontekster. Du kan muligvis nikke genkendende til nogle af de nedenstående udfordringer, måske kan du ikke.

Du kan bruge dette materiale som inspiration til at sætte ord på, hvilke behov du har i forskellige situationer, så dine undervisere, vejledere eller medstuderende bedre kan forstå dig og hjælpe med at gøre dit studieliv lettere. Husk at fokusere på dine erfaringer fra de gode perioder.

Undervisningssituationer

Som studerende med en nyresygdom kan du opleve udfordringer i forskellige typer af undervisningssituationer grundet den konstante mangel på energi. Du kan måske have svært ved at koncentrere dig igennem længere tid i de teoretiske dele af undervisningen, huske det faglige indhold og opleve at komme bagud med pensum. Det kan derfor være en god idé at gøre dine undervisere opmærksomme på at uploade undervisningsmaterialer, PowerPoints eller tidsplaner i god tid. Hvis du har meget praktisk eller fysisk krævende undervisning, kan det måske give anledning til, at du får smerter, bliver hurtigt træt eller af andre årsager ikke oplever at have samme muligheder for at deltage som dine medstuderende. F.eks. hvis du i forbindelse med hæmodialysebehandling (bloddialyse) har fået lavet en fistel, som ikke tåler rystelser. Det kan derfor være en god idé at fortælle dine undervisere og medstuderende, at du kan have behov for hvilepauser. Hvis din nyresygdom kræver dialysebehandling, kan det medføre en del fravær fra undervisningen. Du kan i den forbindelse undersøge, om du kan følge undervisningen virtuelt eller ved hjælp af IT-redskaber.

Gruppearbejde

Nyresygdomme kan medføre konstant og udpræget træthed, hvilket i nogle tilfælde kan vanskeliggøre dine muligheder for at planlægge og overholde aftaler i forbindelse med gruppearbejde. Hvis du oplever meget fravær grundet behandling eller kontrol af din nyresygdom, kan det være en god idé at fortælle din studiegruppe, hvordan de kan støtte dig. Du kan f.eks. bruge din studiegruppe til sparring og deling af noter.

Selvstudie og forberedelse

Hvis du er voldsomt plaget af din nyresygdom, kan du måske have behov for at strukturere din tid og prioritere din energi til selvstændig forberedelse. Hvis du følger tidskrævende dialysebehandling, kan du opleve at have mindre tid til faglig fordybelse end dine medstuderende. Du kan derfor afprøve nye notatteknikker eller læsestrategier for at bruge din tid på en effektiv måde og opnå fagligt udbytte. Husk også at planlægge hvilepauser.

Eksamen

I eksamenssammenhænge kan rammerne for den konkrete eksamensform være udfordrende, hvis din nyresygdom medfører træthed eller hukommelses- og koncentrationsbesvær. I nogle tilfælde kan du måske opleve, at du ikke opnår samme effektivitet eller udbytte som dine medstuderende, f.eks. til tidsbundne skriftlige eksaminer. Hvis du har behov for ekstra tid til skriftlige eksaminer eller hvilepauser undervejs, kan du kontakte studievejledningen på din uddannelse for at få mere viden om dine dispensationsmuligheder.

Praktik

Hvis du skal i praktik, kan det være væsentligt at undersøge, om dine arbejdsopgaver er fysisk belastende. Det kan være en god idé at besøge praktikstedet inden start, så du kan finde ud af, hvor du kan hvile dig i løbet af dagen, eller hvem du skal ringe til, hvis du er syg. Derudover kan det være en god idé at informere praktikstedet om, hvordan din nyresygdom påvirker dit arbejdstempo eller din effektivitet som følge af træthed eller fravær. Hvis du er i behandling med peritonealdialyse (bughindedialyse), kan du også gøre praktikstedet opmærksom på risikoen for infektion.

Sociale aktiviteter

Du oplever måske, at det kan være udfordrende at indgå i sociale aktiviteter, hvis din nyresygdom medfører ekstrem træthed, eller hvis du bruger meget af din tid på dialysebehandling. Det kan være, at du føler dig socialt isoleret eller ekskluderet, hvis de sociale aktiviteter er fysisk belastende, så du har svært ved at deltage. Selvom nyresygdomme i udgangspunktet påvirker kroppen fysisk, så kan du måske opleve, at sygdommen i høj grad også påvirker din mentale tilstand, motivation og trivsel på uddannelsen. Hvis du har fået din nyresygdom undervejs i livet, kan det i mange tilfælde være nødvendigt at ændre din livsstil og hverdag, hvilket også kan fylde i sociale aktiviteter.


Værd at vide

  • Undersøg, om du har mulighed for at få hjælp til at strukturere hverdagen og fordele pensum, f.eks. med inddragelse af din studiegruppe.
  • Vær opmærksom på, om en given aktivitet er for udtrættende eller fysisk belastende.
  • Undersøg, om du har mulighed for at hvile dig et sted på uddannelsesstedet, i praktik eller under en eksamen.
  • Overvej, om du som følge af din funktionsnedsættelse kan have behov for individuelle tilpasninger, hjælpemidler eller anden støtte i dit uddannelsesforløb. Kontakt din studie- eller SPS-vejleder for mere information om dine muligheder. Du kan også læse mere om SPS, dispensation, SU, handicaptillæg til SU, praktik og karriere.

Læs mere

Nyreforeningen / www.nyre.dk