Få siden læst højt
AA Tekststørrelse
- +

Hvad er hørenedsættelse?

Betegnelsen hørenedsættelse dækker over personer med nedsat hørelse på enten det ene eller begge ører. Der er forskellige klassifikationer af graden af hørenedsættelse; let, middel, svær, meget svær samt døvhed.

Der skelnes ofte mellem medfødt hørenedsættelse, hvor personen er vokset op med sin hørenedsættelse, og erhvervet/tiltagende hørenedsættelse, hvor personen mister hørelsen senere i ungdoms- eller voksenlivet. En erhvervet hørenedsættelse kan opstå på baggrund af sygdom som f.eks. Morbus Menière. I begge tilfælde skal personen hele tiden tilpasse sin eksisterende situation til hørenedsættelsen, hvilket kan være en stor belastning, da omgivelserne som oftest ikke er opmærksomme på funktionsnedsættelsen. Derudover er der pludseligt høretab, som sker spontant, f.eks. efter udsættelse af meget kraftig lyd eller sygdom. Særligt for personer med pludseligt høretab, men også for mennesker med erhvervet/tiltagende høretab, kan det være meget angstprovokerende at miste hørelsen, hvilket bl.a. kan resultere i identitetskrise, skam, udmattelse, sorg samt bekymringer og angst for yderligere høretab.

Mennesker med nedsat hørelse behandles som oftest med høreapparater eller Cochlear Implant (CI). Cochlear-implantater er et avanceret høreapparat, der kan forbedre hørelsen og give mennesker med svær hørenedsættelse mulighed for at opfatte lyd. Hovedparten af personer med høretab anvender talesprog, mens andre har tegnsprog som deres sproglige fundament (for tegnsprogstalende døve se også Døvhed). Høreapparater gør lyden kraftigere, men ikke nødvendigvis talen mere forståelig i de tilfælde, hvor personen ud over sit høretab også har et skelnetab. Skelnetab betyder, at samtalen bliver mudret, og ordene løber sammen til en svært uforståelig masse.

Personer, der er døvblevne eller har hørenedsættelse, kan opleve følgevirkninger i form af:

 • udtrætning
 • manglende overskud og energi, fordi de bruger mange kræfter på kommunikation
 • hovedpine
 • nakkeinfiltrationer
 • koncentrationsproblemer
 • problemer med retningsbestemmelse
 • isolation, ensomhed og i værste fald depression
 • lydoverfølsomhed
 • tinnitus (se også Tinnitus og lydoverfølsomhed).

Hørenedsættelse i studierelaterede kontekster

Alt efter graden af din hørenedsættelse, og hvor længe du har haft en hørenedsættelse, kan du opleve forskellige barrierer og behov. Nedenstående beskrivelser fokuserer på, hvilke generelle udfordringer og behov studerende med en hørenedsættelse kan opleve i forskellige studiekontekster. Du kan muligvis nikke genkendende til nogle af de nedenstående udfordringer, måske kan du ikke.

Du kan bruge dette materiale som inspiration til at sætte ord på, hvilke behov du har i forskellige situationer, så dine undervisere, vejledere og medstuderende bedre kan hjælpe dig med at gøre dit studieliv lettere. Husk også at fokusere på dine erfaringer fra gode perioder, dine ressourcer og de positive ting ved at læse en videregående uddannelse med netop din hørenedsættelse.

Undervisningssituationer

Hvis du har en hørenedsættelse, kan du opleve vanskeligheder med at skelne lyde til undervisning og sociale events. Hvad enten det er online eller fysisk, teoretisk eller praktisk undervisning, kan du have behov for god akustik, øjenkontakt, klar og tydelig tale, mulighed for mundaflæsning og god taledisciplin, hvor én person taler ad gangen. Du kan derfor gøre dine undervisere og medstuderende opmærksomme på, at du får mest ud af undervisningen, hvis der er god belysning, fravær af baggrundsstøj, tegnstøttet kommunikation, og hvis undervisningsmateriale som film og videoer er tekstet. Hvis du har behov for at bruge ekstra høreteknisk udstyr eller hjælpemidler, f.eks. teleslynge eller apps, kan du også gøre dine medstuderende opmærksomme på dette. Udfordringer med støj og lyttemuligheder kan i mange tilfælde give dig ringe udbytte af undervisningen. Derfor kan du måske opleve at blive hurtigt træt, fordi du må koncentrere dig ekstra meget i alle former for kommunikation.

Gruppearbejde

Gruppearbejde kan i mange tilfælde være en egnet ramme til fagligt arbejde, når du har en hørenedsættelse. I gruppearbejde kan du måske opleve væsentligt mindre baggrundsstøj i forhold til møder og undervisning i store auditorier. Når du har gruppearbejde, kan du derfor foreslå, at I sidder i et rum med god akustik. Hvis du er åben og kan fortælle din gruppe, hvilke udfordringer og behov din hørenedsættelse giver dig i forskellige situationer, kan de bedre tage hensyn til f.eks. god taledisciplin og øjenkontakt. Det kan måske også give dig mulighed for bedre at komme på banen med dine faglige pointer.

Selvstudie og forberedelse

I forhold til selvstændig forberedelse kan du måske opleve begrænset koncentration, motivation, udtrætning eller søvnproblemer. Du kan måske have behov for, at dit undervisningsmateriale er uploadet i god tid og i et tilgængeligt format, hvor det er muligt at anvende dine høretekniske hjælpemidler eller læse undertekster. Det kan også være, at selvstudie kan give dig fleksibilitet, da du selv kan planlægge din studiehverdag, undgå støj og fordele pensum og opgaver.

Eksamen

Alt efter om du skal til mundtlig eller skriftlig eksamen, kan du have brug for ekstra tid til eksamen og forskellige kompenserende hjælpemidler for at kunne fuldføre eksamen på lige fod med dine medstuderende. I forhold til din hørenedsættelse kan det være høretekniske hjælpemidler, skrivetolk, tegnsprogstolk, sekretærhjælp eller tekstning af materialer. Til mundtlige eksaminer kan du gøre eksaminator og censor opmærksom på din hørenedsættelse, så de kan være opmærksomme på de kommunikative udfordringer og give dig den tid, du har brug for. Studievejledningen på din uddannelse kan fortælle dig mere om dispensationer og særlige prøvevilkår.

Praktik

Hvis du skal finde en praktikplads, er det en god idé at kontakte studievejledningen på din uddannelse. De kan hjælpe dig med at få dine høretekniske hjælpemidler og anden støtte med i praktikperioden. Inden du starter i praktik, kan det være en god idé at besøge stedet, så du ved, hvor du f.eks. kan finde et hvilerum.

Sociale aktiviteter

Nedsat hørelse er en skjult funktionsnedsættelse, som i mange tilfælde kan udfordre kommunikation og give anledninger til misforståelser i sociale sammenhænge. Måske oplever du, at det kan være svært at blive en del af fællesskabet, hvis du har svært ved at følge med i samtalerne til sociale aktiviteter, eller hvis der er meget baggrundsstøj. I nogle tilfælde kan det medføre isolation, ensomhed og depression. Hvis du fortæller dine medstuderende om din hørenedsættelse, kan de bedre forstå og støtte dig.


Værd at vide

 • Vælg den uddannelse, praktik eller det fag, du brænder for, men vær realistisk i forhold til din hørenedsættelse.
 • Overvej at søge om hørekonsulenttimer, så du kan få hjælp til, hvilke typer SPS-støtte der vil være relevante, eller hvordan du orienterer medstuderende og undervisere om dit høretab.
 • Kend og forstå din hørekurve, og overvej at fortælle andre om din hørenedsættelse.
 • Overvej, om du som følge af din funktionsnedsættelse kan have behov for individuelle tilpasninger, hjælpemidler eller anden støtte i dit uddannelsesforløb. Kontakt din studie- eller SPS-vejleder for mere information om dine muligheder. Du kan også læse mere om SPS, dispensation, SU, handicaptillæg til SU, praktik og karriere.

Læs mere

Høreforeningen / www.hoereforeningen.dk

Decibel / www.decibel.dk