Få siden læst højt
AA Tekststørrelse
- +

Hvad er generaliseret angst

Mennesker med generaliseret angst har bekymringstanker i et sådant omfang, at det har negative konsekvenser for deres hverdagsliv. Bekymringerne har ikke med specifikke situationer at gøre, men kredser om mange forskellige emner som f.eks. fremtiden, helbred, økonomi, familie, hvordan man klarer sig på sin uddannelse, eller angsten i sig selv. Angsten sætter sig i kroppen og kommer til udtryk i fysiske symptomer som anspændthed, hovedpine, hjertebanken, mavepine, søvnproblemer, åndenød osv. Der er også en række psykiske symptomer, som f.eks. uvirkelighedsfølelse og lavt selvværd samt kognitive udfordringer, som kan være koncentrationsbesvær og problemer med hukommelsen.

Når man lider af generaliseret angst, er angsten næsten hele tiden til stede i mere eller mindre grad og over lange perioder. De omfattende bekymringstanker fører til, at man konstant er nervøs, anspændt og ængstelig. Grublerier over bekymringerne kan optage meget af ens tid, ligesom frygten for, at bestemte situationer skal opstå, kan føre til, at man undgår forskellige ting og situationer. Derfor kan generaliseret angst blive enormt forstyrrende for et almindeligt hverdagsliv. Personer, som lider af generaliseret angst, vil ofte opleve, at de ikke selv kan bestemme, om de bekymrer sig. Det kan føles nødvendigt at bekymre sig, fordi man har en forventning om, at man på den måde kommer ulykker og andre negative oplevelser i forkøbet. Dog viser undersøgelser, at bekymringerne ikke fører til, at man er bedre forberedt – tværtimod fører de til, at man bliver mere angst.


Generaliseret angst i studierelaterede kontekster

Studerende med generaliseret angst vil ofte også have mange bekymringstanker relateret til deres uddannelse, f.eks. deres præstation på studiet, eksamen eller det sociale. Generaliseret angst kan komme til udtryk på forskellige måder, og det er forskelligt, hvordan det påvirker de studerende i studiekontekster. Nedenstående beskrivelser fokuserer på, hvilke generelle udfordringer og behov studerende med generaliseret angst kan opleve i forskellige studiekontekster. Du kan muligvis nikke genkendende til nogle af de nedenstående udfordringer, måske kan du ikke.

Du kan bruge dette materiale som inspiration til at sætte ord på, hvad du har behov for i forskellige situationer, så dine undervisere, vejledere eller medstuderende bedre kan forstå dig og hjælpe med at gøre dit studieliv lettere. Husk også at fokusere på dine erfaringer fra de gode perioder, dine ressourcer og de positive ting ved at gå på en videregående uddannelse med din funktionsnedsættelse.

Studiestart

Det kan være, at du oplever, at du har svært ved at være i nye ukendte situationer, hvor du ikke ved, hvad der skal ske. Studiestart kan nemlig i nogle tilfælde være forbundet med en vis form for uvished, og derfor kan det være en fordel for dig at tage kontakt til dit uddannelsessted på forhånd og få viden omkring studiestarten. På den måde kan rammerne blive klare for dig, så du ved, hvad der skal ske, hvordan og hvornår, samt hvilke forventninger der er til dig i den periode.

Undervisningssituationer

Som studerende med generaliseret angst kan det være, at du oplever, at dine bekymringer fylder så meget, at det går ud over din koncentration i undervisningen. Det kan være, at du er tilbageholden med at deltage i undervisningen. Det kan også være, at du er fremtrædende i undervisningen, fordi du føler et behov for at tjekke alting og stille det samme spørgsmål flere gange, fordi du fortsat er usikker og bekymrer dig. Du bliver f.eks. måske usikker på, om du har forstået noget korrekt eller læst eksamensdatoen rigtigt. Det kan være, at det kan hjælpe dig at fortælle dine undervisere om din funktionsnedsættelse, så de er bevidste om din situation.

Gruppearbejde

Det kan være forskelligt, hvordan og hvor meget angsten har betydning, når du arbejder i en gruppe. Du oplever muligvis, at dine bekymringer fylder uhensigtsmæssigt meget, når du har gruppearbejde, hvis du oplever meget usikkerhed og tit har brug for bekræftelse fra de andre i gruppen. Det kan være en god idé at fortælle de andre i gruppen om dine udfordringer, så de ved, hvad det handler om og kan hjælpe med at tage hensyn.

Selvstudie og forberedelse

Det er ikke ualmindeligt at opleve at være meget optaget af bekymringstanker og derfor have svært ved at koncentrere sig om studiearbejde, både derhjemme og på uddannelsesstedet. Det kan være, at du har behov for at strukturere din arbejdstid og evt. indlægge enkelte pauser til grublerier, så de fylder i mindre grad resten af dagen.

Eksamen

Måske har du før oplevet, at din angst intensiveres i pressede og stressede perioder. Dette kan f.eks. være i eksamensperioder, hvor dine bekymringstanker måske tager meget af din energi og koncentration. Det er heller ikke ualmindeligt at føle, at du mister troen på dine egne evner i disse perioder, uanset hvordan du plejer at klare dig til eksaminer. Nogle gange kan det også være, at du oplever eksamensangst (se også Fobier). Snak evt. med din studievejleder om, hvilke hjælpeforanstaltninger du har til rådighed for at klare dig bedst igennem eksamen.

Praktik

Tanker og bekymringer omkring praktik kan for dig som studerende med generaliseret angst fylde meget og endda så meget, at det kan dræne dig for energi. Måske betyder det også, at det kan virke uoverskueligt at komme i gang med praktikken og gennemføre den. Det kan måske være en hjælp at tage en snak med din praktikvejleder og dit praktiksted om din angst. På den måde kan de tilrettelægge opgaverne i praktikken efter din situation, f.eks. med konkrete, afgrænsede og strukturerede opgaver, hvor kravene til dig er tydelige.

Sociale aktiviteter

Det er meget forskelligt, om og hvordan du bliver udfordret af din angst i sociale aktiviteter. Nogle kan opleve at have mange bekymringer om det sociale på uddannelsen og derfor undgå sociale situationer. Det kan også være, at din angst ikke bliver lige så fremtrædende i sociale situationer.


Værd at vide

  • Husk, at angst ikke er farligt, og at det ofte går over igen, hvis man bliver i situationen.
  • Fortæl gerne om dine udfordringer til dine undervisere og medstuderende, så de kan forstå, støtte og hjælpe dig. Du vil sikkert opleve, at der er mange, som kan genkende det, du tumler med.
  • Overvej, om du som følge af din funktionsnedsættelse kan have behov for individuelle tilpasninger, hjælpemidler eller anden støtte i dit uddannelsesforløb. Kontakt din studie- eller SPS-vejleder for mere information om dine muligheder. Du kan også læse mere om SPS, dispensation, SU, handicaptillæg til SU, praktik og karriere.

Læs mere

Angstforeningen / www.angstforeningen.dk

Psykiatrifonden / www.psykiatrifonden.dk

SIND / www.sind.dk