Få siden læst højt
AA Tekststørrelse
- +

Hvad er døvhed?

Tegnsprogstalende døve har dansk tegnsprog som modersmål. Dette i modsætning til hørehæmmede, som oftest har dansk tale som modersmål (se også Hørenedsættelse). Dansk tegnsprog er et officielt anerkendt sprog, der adskiller sig fra andre landes tegnsprog – præcis ligesom tale- og skriftsprog er forskelligt fra land til land. Tegnsprogstalende døve kan bruge dansk tegnsprog til at udtrykke sig frit og fuldstændigt, og de benytter uddannede tegnsprogstolke til at kommunikere med hørende. En tegnsprogstolk oversætter f.eks. tegnsprog fra den døve studerende til tale og omvendt. Tolken oversætter altså simultant alt, hvad der bliver sagt i lokalet.

Nogle mennesker er født døve, andre er født med en hørenedsættelse, som er forværret gennem årene, og nogle mennesker bliver døve som følge af en ulykke, sygdom eller et traume. Det kan særligt være angstprovokerende for personer med pludseligt høretab at miste hørelsen, hvilket kan resultere i identitetskrise, skam, udmattelse, sorg osv. samt bekymringer og angst for yderligere høretab.

Personer, der er blevet døve senere i livet, kan opleve følgevirkninger i form af:

  • udtrætning
  • hovedpine
  • nakkeinfiltrationer
  • koncentrationsproblemer
  • manglende overskud og energi, fordi de bruger mange kræfter på at kommunikere med personer, der ikke kan tegnsprog eller ikke udviser hensyn.

Døvhed i studierelaterede kontekster

Selvom der er bevilliget en tegnsprogstolk, vil udfordringer og behov relateret til døvhed variere fra person til person og fra uddannelse til uddannelse. Nedenstående beskrivelser fokuserer på nogle generelle udfordringer, som døve studerende kan opleve i forskellige studiekontekster. Du kan muligvis nikke genkendende til nogle af udfordringerne, måske kan du ikke.

Du kan bruge dette materiale som inspiration til at sætte ord på, hvilke behov du har i forskellige situationer, så dine undervisere, vejledere og medstuderende bedre kan hjælpe dig med at gøre dit studieliv lettere. Husk også at fokusere på dine erfaringer fra gode perioder, dine ressourcer og de positive ting ved at læse en videregående uddannelse med netop din funktionsnedsættelse.

Undervisningssituationer

Som tegnsprogstalende døv kan du måske opleve vanskeligheder med koncentration, udholdenhed, overblik samt struktur og planlægning af dit studieforløb grundet din manglende hørelse. I undervisningssituationer kan det være, at din energi hurtigt bliver opbrugt, fordi det kræver meget koncentration at følge med i det, underviseren kommunikerer. Samtidig kan det være vanskeligt at forstå det, dine medstuderende kommunikerer, og du oplever måske at gå glip af informationer og kommentarer i pauserne. Derudover kan det være, at du oplever udfordringer, når der bliver lavet pludselige ændringer i dit skema, fordi brugen af tegnsprogstolke er planlagt på forhånd.

Du kan derfor gøre dine undervisere opmærksomme på, at du har behov for, at de gør skemaer og undervisningsmateriale tilgængeligt i god tid, så du har mulighed for at forberede dig inden undervisningen. Du kan også bede dine undervisere om at gentage vigtige pointer eller spørgsmål og svar i plenum. Hvis du har brug for sekretærhjælp eller høreteknisk udstyr i undervisningen, kan du kontakte SPS- eller studievejledningen på din uddannelse for at høre om dine muligheder.

Gruppearbejde

I gruppearbejde kan du måske opleve koncentrationsproblemer samt manglende overskud og energi. Det kan kræve meget energi at kommunikere med hørende ved hjælp af tegnsprog, da det kræver øjenkontakt og opmærksomhed mellem den studerende, tegnsprogstolken og den hørende person. Måske kan du opleve, at det er svært at følge med i samtalerne og komme på banen med dine faglige pointer. Hvis du er åben og kan fortælle din gruppe, hvilke udfordringer og behov du har i gruppearbejde, kan de bedre tage hensyn til bl.a. dit tegnsprog, god taledisciplin og øjenkontakt.

Selvstudie og forberedelse

I forhold til selvstændig forberedelse kan du måske opleve begrænset koncentration, motivation eller udtrætning. Det kan muligvis være en hjælp, hvis dit undervisningsmateriale er uploadet i god tid og i et tilgængeligt format, hvor det er muligt at anvende kompenserende hjælpemidler. Det kan også være, at selvstudie kan give dig fleksibilitet, da du selv kan planlægge din studiehverdag og fordele pensum og opgaver.

Eksamen

Til mundtlige og skriftlige eksaminer kan du have behov for særlige prøvevilkår, så du kan fuldføre eksamen på lige fod med dine medstuderende. Det kan f.eks. være ekstra tid til eksamen, fordi det kan tage længere tid at kommunikere ved hjælp af en tolk. Det kan også være, at du har brug for at få oversat en dansk tekst til tegnsprog i forbindelse med forberedelse, da dansk tekst og dansk tegnsprog ikke har samme grammatik. Studievejledningen på din uddannelse kan fortælle dig om dispensation og dine muligheder for særlige prøvevilkår.

Praktik

Hvis du skal i praktik, kan du måske opleve, at mange virksomheder og arbejdsgivere ikke er klar over, hvordan de kan tilpasse praktikken til tegnsprogstalende døve. Derudover kan du måske opleve udfordringer med at koordinere aftaler med tegnsprogstolke i forbindelse med møder. Du kan kontakte studievejledningen på din uddannelse for at få hjælp til at finde en praktikplads og søge om støtte under praktikperioden. Det kan være en god idé at besøge praktikstedet inden start for at aftale, hvordan I fremadrettet skal kommunikere, og hvordan I kan tilpasse dine arbejdsopgaver.

Sociale aktiviteter

I sociale sammenhænge kan du måske opleve særlige kommunikative udfordringer og misforståelser. Det er især vanskeligt, fordi tegnsprogstolke ikke kommer med til sociale aktiviteter, da det ikke er fagligt relateret. Det kan måske medføre, at du føler dig ekskluderet af fællesskabet og trækker dig socialt. Hvis du gør dine medstuderende opmærksomme på, hvilke behov du har i sociale sammenhænge, kan de måske bedre støtte dig i forskellige situationer.


Værd at vide

  • Vælg den uddannelse, praktik eller det fag, du brænder for, men vær realistisk i forhold til din døvhed.
  • Forsøg at være åben om betydningen af din døvhed, så undervisere, medstuderende og vejledere bedre kan tage hensyn og imødekomme dine behov i dit uddannelsesforløb.
  • Overvej, om du som følge af din funktionsnedsættelse kan have behov for individuelle tilpasninger, hjælpemidler eller anden støtte i dit uddannelsesforløb. Kontakt din studie- eller SPS-vejleder for mere information om dine muligheder. Du kan også læse mere om SPS, dispensation, SU, handicaptillæg til SU, praktik og karriere.

Læs mere

Danske Døves Landsforbund / www.ddl.dk