Få siden læst højt
AA Tekststørrelse
- +

Hvad er bipolar lidelse?

Bipolar lidelse, tidligere kendt som maniodepressiv sygdom, er en psykisk sygdom, hvor man i perioder har betydelige udsving i humør og aktivitetsniveau. Man kan svinge mellem på den ene side at have meget energi og være overopstemt (mani) og på den anden side være energiforladt og konstant trist (depression). Der findes to typer af bipolar lidelse, og typen bestemmes af graden af mani: Ved type 1 forekommer der store manier ofte med psykotiske træk, mens der ved type 2 opleves lettere manier, også kaldet hypomanier. Derudover er der som regel hyppigere depressioner ved type 2 end ved type 1. Der forekommer dog meget store individuelle variationer.

I depressive perioder oplever man nedtrykthed, nedsat energi og nedsat aktivitet (se også Depression), mens man i maniske og hypomaniske perioder oplever at være opstemt, have øget energi og øget aktivitetsniveau. Nogle får også psykoser i maniske perioder. Man kan opleve at være i en blandingstilstand, hvor man hurtigt skifter mellem maniske og depressive symptomer eller har symptomerne samtidigt.

Nogle med bipolar lidelse kan opleve kognitive vanskeligheder og altså begrænset evne til at huske, lære, bearbejde information og løse problemer. Det skyldes ikke lavere intelligens, men at de kognitive funktioner er svækkede. Mange finder måder at håndtere deres udfordringer i hverdagen på ved hjælp af rutiner og praktiske huskeregler.


Bipolar lidelse i studierelaterede kontekster

Det er individuelt, hvordan studerende med bipolar lidelse vil være påvirket af symptomer alt efter typen af bipolar lidelse, hyppigheden af henholdsvis maniske og depressive episoder og valget af uddannelse. De neutrale perioder kan ligeledes være individuelle og have forskellige længder. Nedenstående beskrivelser fokuserer på, hvilke generelle udfordringer og behov studerende med en bipolar lidelse kan opleve i forskellige studiekontekster. Du kan muligvis nikke genkendende til nogle af de nedenstående udfordringer, måske kan du ikke.

Du kan bruge dette materiale som inspiration til at sætte ord på, hvilke behov du har i forskellige situationer, så dine undervisere, vejledere og medstuderende bedre kan forstå dig og hjælpe med at gøre dit studieliv lettere. Husk at fokusere på dine erfaringer fra de gode perioder, dine ressourcer eller de positive ting forbundet med at læse på en videregående uddannelse med din funktionsnedsættelse.

Undervisningssituationer

Din bipolare lidelse påvirker dig måske på forskellige måder i undervisningssituationer. I maniske perioder kan du være meget aktiv i undervisningen og måske endda så aktiv, at du kan opleve koncentrationsbesvær og rastløshed. I depressive perioder kan du måske også opleve koncentrationsbesvær, samtidig med at du har et lavt energiniveau og manglende interesse for de ting, der foregår (se også Depression). I depressive perioder kan det være, at du er ude af stand til at studere, hvilket kan medføre fravær. Hvis du har svært ved at strukturere dit studie, kan du tage en snak med studievejledningen på din uddannelse for at høre om dine muligheder for støtte.

Gruppearbejde

Det kan være, at du i perioder har svært ved at være en del af gruppearbejde og få det samme faglige udbytte som dine medstuderende. I maniske eller hypomaniske perioder kan du måske opleve at fylde mere og have flere idéer, hvilket kan medføre, at du let distraheres eller har svært ved at samarbejde. I depressive perioder kan du omvendt muligvis mangle interesse eller overskud til at deltage i gruppearbejde. Det kan være en hjælp at være åben om dine udfordringer og behov, så dine medstuderende bedre kan forstå, hvordan dine reaktioner kan hænge sammen med din bipolare lidelse, og hvordan de bedst kan støtte dig.

Selvstudie og forberedelse

I forhold til de selvstændige dele af din uddannelse oplever du måske, at det er vigtigt at holde en balance mellem studielivet og privatlivet. Det kan være, at du er udfordret af søvnproblemer eller stemningssvingninger, fordi det i perioder kan påvirke bl.a. din koncentration, motivation samt prioritering af tid. Det kan i den forbindelse være en god idé at undersøge dine muligheder for støtte. I nogle tilfælde er det muligt at blive tilknyttet en mentor eller faglig støttelærer, som kan hjælpe med at skabe struktur over dine selvstændige opgaver eller afstemme ambitionsniveau.

Eksamen

Eksamensperioder kan i nogle tilfælde udløse manier eller fremkalde depressioner, fordi man oplever øget belastning eller stress. Hvis du er inde i en depressiv periode, kan du måske få lyst til at udskyde større opgaver, selvom det er uhensigtsmæssigt, eller isolere dig socialt. Hvis du oplever en mild hypomani, kan dit øgede energiniveau omvendt være givtigt for større opgaver, hvis det ikke er langvarigt og skadeligt på anden måde. Oplever du ændringer i f.eks. søvn, appetit eller adfærd, kan det være tegn på overbelastning. Hvis du har svært ved at gennemføre en eksamensperiode, kan du undersøge dine muligheder for dispensation og tage en snak med en studievejleder.

Praktik

I forhold til praktik kan du måske have behov for tydelige aftaler i forhold til faglige krav, arbejdsmængde og struktur. Derfor kan det være en god idé at tale med praktikstedet om dine udfordringer, så de kan tilpasse praktikopgaverne efter dine behov, så du kan undgå overbelastninger. På den måde kan du måske få overskud til at klare undervisning, opgaver eller eksamen parallelt med praktikken.

Sociale aktiviteter

Dit overskud varierer muligvis i forhold til at deltage i sociale aktiviteter på din uddannelse. I neutrale perioder kan du f.eks. opleve stabilitet og godt socialt samvær, mens du i depressive perioder måske trækker dig fra sociale aktiviteter. Det kan være, at du i maniske og hypomaniske perioder sætter gang i en fest, hvilket kan skabe uhensigtsmæssige forventninger hos dig selv og dine medstuderende om, at du altid deltager aktivt og er i godt humør. Er du åben om din bipolare lidelse, kan dine medstuderende bedre forstå dine svingninger og støtte dig i forskellige situationer.


Værd at vide

  • Overvej, om du vil fortælle dine studiekammerater og dine undervisere om, hvad det betyder for dig at have bipolar lidelse, og hvordan de kan tage de rette hensyn.
  • Mange kan godt studere, selvom de har en bipolar lidelse. Det er vigtigt at opsøge hjælp og støtte ved behov og passe godt på dig selv.
  • Det kan være en god idé at tale med en fortrolig, hvis du oplever svingninger og problemer, hvad enten det er af manisk eller depressiv karakter.
  • Overvej, om du som følge af din funktionsnedsættelse kan have behov for individuelle tilpasninger, hjælpemidler eller anden støtte i dit uddannelsesforløb. Kontakt din studie- eller SPS-vejleder for mere information om dine muligheder. Du kan også læse mere om SPS, dispensation, SU, handicaptillæg til SU, praktik og karriere.

Læs mere

DepressionsForeningen / www.depressionsforeningen.dk

SIND / www.sind.dk