Få siden læst højt
AA Tekststørrelse
- +

Hvad er bevægelseshandicap?

Bevægelseshandicap er en samlet betegnelse for en lang række syndromer og diagnoser. Der er derfor forskel på, hvor påvirkede personer med bevægelseshandicap er af deres funktionsnedsættelse, dog vil betegnelsen primært omfatte personer med nedsat funktionsevne i arme og ben. Derudover kan man også have kognitive udfordringer, herunder udtrætning, koncentrationsbesvær og udfordringer med strukturering. Bevægelseshandicap kan være medfødt, men man kan også få det senere i livet.

Herunder er en liste med de mest almindelige diagnoser relateret til bevægelseshandicap:


Bevægelseshandicap i studierelaterede kontekster

Eftersom bevægelseshandicap er en bred betegnelse og dækker over mange forskellige diagnoser og syndromer, kan det være svært at give en udtømmende beskrivelse af eventuelle uddannelsesmæssige udfordringer. Det er derfor forskelligt fra person til person, i hvilken grad ens bevægelseshandicap begrænser dagligdagen i forskellige studiemæssige sammenhænge, men oftest vil der være en eller anden form for udfordring forbundet med at have et bevægelseshandicap.

Nedenstående beskrivelser fokuserer på, hvilke generelle udfordringer og behov studerende med et bevægelseshandicap kan opleve i forskellige studiekontekster. Du kan muligvis nikke genkendende til nogle af de nedenstående udfordringer, måske kan du ikke. Du kan bruge dette materiale som inspiration til at sætte ord på, hvad du har behov for i forskellige situationer, så dine undervisere, vejledere og medstuderende bedre kan forstå dig og hjælpe med at gøre dit studieliv lettere. Husk også at fokusere på dine erfaringer fra de gode perioder, dine ressourcer og de positive ting ved at gå på en videregående uddannelse med din funktionsnedsættelse.

Studiestart

Der kan være mange usikkerheder forbundet med studiestart, som kan imødekommes, ved at du inden studiestart besøger uddannelsesstedet og får et overblik over den fysiske tilgængelighed og informationer om studiestart. På den måde ved du på forhånd, hvordan du kommer rundt til de forskellige lokaler. Derudover kan viden om studiet og studiestarten også hjælpe til at skabe overblik og struktur i en ny og ukendt situation.

Undervisningssituationer

Det kan være et problem for dig som studerende med et bevægelseshandicap, hvis undervisningen bliver flyttet til et andet lokale i sidste øjeblik, da du måske på forhånd har fundet en rute til undervisningslokalet, hvis du grundet din funktionsnedsættelse ikke altid kan komme den direkte vej. Det kan være, at du har behov for særlige computerredskaber eller særlige skriveredskaber grundet din nedsatte funktionsevne. Det kan også være, at du er nødsaget til at have en hjælper med til undervisning, som tager sig af praktiske ting såsom løft af bøger, håndtering af skrivegrej og computer. Praksisnær undervisning kan muligvis være udfordrende for dig at deltage i på samme vilkår som dine medstuderende på grund af din nedsatte funktionsevne i f.eks. arme og ben. Det kan være en god idé at tale med dine undervisere om de udfordringer, du oplever i forbindelse med undervisningen, så de kan hjælpe med at tage hensyn i det omfang, det er muligt.

Gruppearbejde

I forhold til at kommunikere med dine medstuderende i gruppearbejde kan det være, at du oplever udfordringer på grund af talevanskeligheder. Det kan også være, at du oplever udfordringer med udarbejdelse af opgaver på grund af nedsat bevægelighed. I sådanne tilfælde kan det være en fordel, hvis du fortæller om dit bevægelseshandicap, og hvilke udfordringer du oplever. På den måde kan du skabe en dialog i gruppen. Det kan bl.a. gøre det nemmere for dine medstuderende at afhjælpe og forstå nogle af de udfordringer, du oplever.

Selvstudie og forberedelse

Måske kan du i perioder opleve, at det er udfordrende at vedligeholde selvstudie samt forberede dig til undervisning individuelt. Dette kan skyldes, at du f.eks. oplever koncentrationsbesvær, træthed, udfordringer med at strukturere og organisere eller udfordringer med at danne overblik. Hvis du har svært ved at håndtere fysiske studiebøger, kan du undersøge din mulighed for at blive medlem af det digitale bibliotek Nota. Med en aktiv SPS-bevilling kan du bestille dine studiebøger i et digitalt format. Det kan også være relevant for dig at tale med dine undervisere om, hvordan de kan hjælpe dig ved f.eks. at lægge undervisningsmateriale ud i god tid, da det gør det mere overskueligt. Det kan også være, at din studievejleder kan hjælpe dig med at undersøge mulighederne for at få hjælp og støtte til at strukturere din tid med plads til pauser.

Eksamen

I forbindelse med eksamen kan det være, at du oplever lange skriftlige eksaminer som værende udfordrende, hvis du har mange smerter på grund af din funktionsnedsættelse. Måske har du grundet hyppige toiletbesøg eller pauser brug for ekstra tid til eksamen. Mundtlige eksaminer kan muligvis også være udfordrende for dig, hvis du har talevanskeligheder. I den forbindelse kan det være, at du har behov for længere tid til at forberede dig, så du har tid til at sætte dig ind i eksamensopgaven. Undersøg dine muligheder for særlige prøvevilkår til eksamen, så du har samme vilkår til at gennemføre eksamen som dine medstuderende.

Praktik

Hvis din funktionsnedsættelse medfører nedsat bevægelighed, kan det give begrænsninger, når du skal i praktik. Det kan være en god idé, at du i forbindelse med praktiksøgningen overvejer, hvilke udfordringer du evt. kunne møde, så du kan tage højde for det, når du søger. Det kan også være en fordel for dig at fortælle praktikstedet om dit bevægelseshandicap, så de kan tilrettelægge dine arbejdsopgaver ud fra din situation.

Sociale aktiviteter

I forbindelse med sociale aktiviteter kan det være, at du på grund af nedsat funktionsevne oplever vanskeligheder med den fysiske tilgængelighed. Det kan også være, at du har svært ved at deltage i arrangementer, der kræver fysisk aktivitet. Måske kan dette medføre, at du i perioder har svært ved at føle dig socialt inkluderet på studiet. Det kan være en god idé at fortælle om de udfordringer, du oplever, til dine medstuderende og dem, som er ansvarlige for sociale aktiviteter, så de kan hjælpe med at tage hensyn.


Værd at vide

  • Det kan være en god idé at kontakte en studievejleder inden studiestart og undersøge, hvordan den fysiske tilgængelighed er på uddannelsesstedet. Mange uddannelser tilbyder åbent hus-arrangementer, og du kan i den forbindelse deltage og udforske den fysiske tilgængelighed.
  • Ansøg evt. om forskellige hjælpemidler inden studiestart, således at du opnår en overskuelig start på studiet. Du kan på den måde have fokus på det faglige og sociale frem for praktiske udfordringer.
  • Overvej, om du vil fortælle dine medstuderende om dit bevægelseshandicap og dertilhørende udfordringer. På den måde kan de bedre forstå, hjælpe og støtte dig i forhold til dine behov.
  • Du kan overveje at engagere dig i relevante foreninger, f.eks. ungdomskredsen, hvis du ønsker et netværk af ligesindede og råd og sparring.
  • Overvej, om du som følge af din funktionsnedsættelse kan have behov for individuelle tilpasninger, hjælpemidler eller anden støtte i dit uddannelsesforløb. Kontakt din studie- eller SPS-vejleder for mere information om dine muligheder. Du kan også læse mere om SPS, dispensation, SU, handicaptillæg til SU, praktik og karriere.

Læs mere

Dansk Handicap Forbund / www.danskhandicapforbund.dk/