Privatlivspolitik

Kære bruger

Tak fordi du har valgt at bruge minstudieplan.dk.

DCUM er et statsligt videnscenter, som indsamler og udvikler viden og statistik på bl.a. uddannelsesområdet, samt udvikler værktøjer til brug for praktikkerne.

Minstudieplan.dk er et planlægningsværktøj, som har til formål at skabe overblik og understøtte planlægningen af et mere sammenhængende uddannelsesforløb for studerende med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser på videregående uddannelser.


Dataansvar

DCUM har vurderet, at der i forbindelse med brugen af minstudieplan.dk er tale om et delt dataansvar mellem to selvstændigt dataansvarlige, brugeren og DCUM.

Det er derfor op til brugeren at sikre, at den har hjemmel til at videregive oplysningerne, og at evt. indsamling af data sker i overensstemmelse med gældende persondataret. Brugeren er tilsvarende ansvarlig for dens egen brug af data.

Brugeren er desuden ansvarlig for, hvem brugeren deler sine data med, herunder hvem brugeren sender sine links til, f.eks. studievejleder.

Det betyder f.eks., at du ikke må uploade andres personoplysninger i systemet.

Det er altså brugeren, der skal sikre sig, at den har lov til at indsamle og videregive oplysningerne, og at der er foretaget de nødvendige foranstaltninger i forbindelse hermed.

Det er desuden op til brugeren at sikre sig, at det udstyr som brugeren benytter er tilstrækkeligt sikkert. DCUM kan ikke holdes ansvarlig for sikkerhedsbrud, som skyldes brugerens egen adfærd eller hændelser, som ikke vedrører studieplanerne. Det er altså op til brugeren at sikre, at det IT-udstyr – herunder netværk – som brugeren benytter er tilstrækkeligt sikret mod virus eller tyveri af brugerens udstyr.

DCUM er ansvarlig for opbevaringen af data på egen server, og at systemet er tilrettelagt på en måde, hvor det er tilstrækkeligt beskyttet mod uvedkommendes adgang, fysisk såvel som teknisk. DCUM er desuden ansvarlig for, at personoplysninger mv. opbevares i overensstemmelse med DCUMs interne retningslinjer og gældende ret.

DCUM og DCUMs databehandlere har til enhver tid ret til at tilgå data i det omfang, det er nødvendigt for at udøve support, opgraderinger, vurdering af sikkerhedshændelser eller lignende nødvendige opgaver.

DCUM må ikke uden brugerens accept benytte brugerens data til andre formål.

Af DCUM’s finanslovsbevilling 20.11.44 fremgår det at:

“Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) er hjemlet i LBK nr. 316 af 5. april 2017 bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (undervisningsmiljøloven). Centret skal medvirke til at sikre og udvikle et godt undervisningsmiljø. Centret har til opgave at vejlede og rådgive elever, studerende, uddannelsessteder og myndigheder i alle spørgsmål om undervisningsmiljø. Centret fungerer som den fælles indgang til viden om regler og praksis af betydning for undervisningsmiljøet i hele uddannelsessystemet.

Herunder fremgår det også, at centeret har følgende opgaver:

Opbygning af viden om arbejdet med børne- og undervisningsmiljø:

Centret producerer, indsamler, bearbejder og formidler relevant viden til praksis om et godt børnemiljø og et godt undervisningsmiljø til gavn for alle i dagtilbud og for alle på uddannelsessteder.

Udvikling af metoder, anbefalinger og værktøjer der fremmer arbejdet med børne- og undervisningsmiljø

Centret udvikler brugbare og let anvendelige værktøjer, anbefalinger og vejledningsmaterialer, der understøtter praktikernes arbejde med et godt børnemiljø og et godt undervisningsmiljø i alle dagtilbud og på alle uddannelsessteder. Centret har endvidere fokus på at fremme børne- og elevperspektivet.

Minstudieplan.dk er et værktøj, som er udviklet på baggrund af en politisk aftale.  Minstudieplan.dk understøtter praktikkernes arbejde med at skabe et sammenhængende uddannelsesforløb for studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Det er derfor DCUMs vurdering, at DCUMs behandling af personoplysninger, navnlig opbevaring, sker for at opfylde opgaver i samfundets interesse. Jf. persondataforordningens art. 6 stk. 1 litra e.

  1. Behandling er kun lovlig, hvis og i det omfang mindst ét af følgende forhold gør sig gældende: e)Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

Behandlingen af følsomme oplysninger, herunder navnlig helbredsoplysninger, sker med hjemmel i art. 6 stk 2. litra j.

  1. Behandling af personoplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering er forbudt. Behandlingen af følsomme oplysninger, herunder navnlig helbredsoplysninger, sker med hjemmel i art. 6 stk 2. litra j.
  2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis et af følgende forhold gør sig gældende: j) Behandling er nødvendig til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret og står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges, respekterer det væsentligste indhold af retten til databeskyttelse og sikrer passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser.

Hvis du har spørgsmål til det persondataretlige ift. brugen af minstudieplan.dk, kan du kontakte vores informationssikkerhedskonsulent:

Celine Haubold: [email protected]


Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Dansk Center for Undervisningsmiljø er dataansvarlig for en del af behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores behandling begrænser sig først og fremmest til opbevaring af oplysningerne, samt evt. brug af data til videnskabelige formål.

Da du er selvstændigt dataansvarlig for de data, som du uploader, har du i udgangspunktet ubegrænset adgang til at råde over disse data. Du har således i udgangspunktet mulighed for til enhver tid at slette eller ændre de data, som du har uploadet i systemet.

Du skal dog være opmærksom på, at fordi DCUM er en offentlig myndighed, kan vi i visse tilfælde være forpligtet til at gemme nogle personoplysninger, men i så fald er vi dataansvarlige for den behandling og skal sikre, at den foregår lovligt.

Ift. disse situationer, skal vi oplyse dig om følgende:

Sådan kontakter du os:

Dansk Center for Undervisningsmiljø                                                      

Odinsgade 4, 2 sal

8900 Randers C

CVR-nr.: 26556805

Telefon: 722 654 00

Mail: [email protected]


2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På e-mail: [email protected]

På telefon: 51 50 76 92

Ved brev:

Halls Alle 10, 2th,

1802 Frederiksberg C.

Att: ”databeskyttelsesrådgiver” DCUM


3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, er et uafhængigt, statsligt videnscenter, der arbejder for at sikre et godt undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud. DCUM har fokus på den generelle, nationale status for undervisningsmiljø og børnemiljø og fungerer som bindeled imellem forskning og praksis. Centeret producerer, bearbejder og formidler forskning og undersøgelsesresultater, så relevant viden fører til handling og udvikling, der styrker børns, elevers og studerendes trivsel og læring.

Indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med vores undersøgelser, sker derfor i forbindelse med en opgave i samfundets interesse jf. persondataforordningens art. 6 litra e (se også brugerbetingelserne).

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

− Almindelige oplysninger, som du har oplystf.eks. oplysninger om din uddannelse eller andre oplysninger som fremgår af din studieplan eller lægejournal.

− Kontaktoplysninger, hvis du har oplyst dem

− Følsomme oplysninger, hvis du har oplyst dem. Følsomme oplysninger kan f.eks. være helbredsoplysninger eller oplysninger om handicap, som fremgår af din lægejournal eller studieplan.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Oplysningerne videregives som udgangspunkt ikke af DCUM. Videregivelse vil kun kunne ske, hvis oplysningerne udelukkende behandles til statistiske formål, og i så fald vil videregivelse ske anonymt.

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi har modtaget dine personoplysninger i forbindelse med, at du har valgt at bruge minstudieplan.dk

Vi modtager kun de oplysninger, som du selv har oplyst.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt.

Du har i udgangspunktet altid mulighed for at slette dine personoplysninger ved at rette henvendelse til DCUM, medmindre national eller international ret eller andre lovlige formål bevirker, at DCUM er forpligtet eller nødsaget til at gemme personoplysningerne.

Systemet er udstyret med automatisk sletning, hvor brugere med tilhørende oplysninger slettes efter 24 måneders inaktivitet. Inden en bruger slettes, varsles brugeren om forstående sletning. Varslingen sker via mail.

8. Dine rettigheder ift. til oplysninger som vi opbevarer om dig, hvor vi er dataansvarlig jf. art. 6, stk. 1 litra e.


Dine rettigheder ifm. med databehandling hvor vi er dataansvarlige.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Det er den behandling som gør, at vi kan stille platformen til rådighed for dig, og evt. for at varetage vores lovmæssige forpligtelser som offentlig myndighed, f.eks. håndtere anmodninger fra dig, eller for at opfylde eventuelle forpligtelser ift. arkivering, journalisering og andre lovlige hensyn. For så vidt angår den behandling, har du følgende rettigheder:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

Du har i visse tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig. Fordi vi som offentlig myndighed er forpligtet til at gemme visse personoplysninger, har du ikke altid ret til at få slettet oplysninger om dig.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.